Mu´amalaat – (halal og haram)

Er det tilladt for en kvinde at abortere et deformeret foster?

Gennemføre en abort pga. foster deformation
 
Spørgsmål 
En kvinde er fem måneder gravid og læger har enstemigt været enige at fosteret er deformeret; dette er tredje gang for hende at gennemgå samme oplevelse. Er det tilladt for hende at abortere dette deformerede foster? 
 
Svar af Fatwa-rådet 
Hvis sagen er som nævnt i spørgsmålet, og fosteret er blevet besjælet, så er det et komplet menneske, og derfor er det ikke tilladt at gribe ind på dets liv, selvom det er deformeret forudsat at fortsættelsen af graviditeten ikke resulterer i skade for moderen. Hvis specialiser beslutter, at graviditeten udgør risici for moderen, så – i dette tilfælde – er der ingen skade i at afslutte graviditeten efter at have konsulteret en Muslimsk læge. Og Allah, Den Ophøjede, ved bedst.
 
 Ovenstående besvarer spørgsmålet.
 
På dansk af oversættelsesgruppen – Fatwa fra dar-alifta.org


Hijaab i Islaam

Hijaab og Islam 
 
Spørgsmål 
I spørgsmålet bliver det spurgt om klargørelse af den juridiske afgørelse omkring tildækning af håret(hijab), og hvorvidt det er obligatorisk i henhold til (sharii´ah) eller ej?
 
Svar 
af Fatwa rådet 
Det er obligatorisk for enhver muslimsk kvinde, der er blevet juridisk myndig (som er den alder, hvor en kvinde begynder at få sin menstruation), at bære (hiijab). Denne afgørelse er etableret i Koranen, i de profetiske beretninger (al sunnah), og ved konsensus/enighed i det muslimske fællesskab. I koranen har Allah, den Almægtige, sagt: ”O profet, sig til dine hustruer, og dine døtre, og til de troendes kvinder, at de skal trække deres overbeklædning ned over sig. [surat al-Ahzaab, ayah 59].
 
I verset i surat al-Nuur, siger Allah, Den Almægtige:” Og sig til de troende kvinder, at de skal sænke deres syn, og bevogte deres privatdele, og ikke fremvise deres pryd, undtagen det [der er acceptabelt] at fremvise; de skal lade deres hovedslør falde hen over deres halsudskæringer og ikke fremvise deres pryd. [surat al-Nuur, ayah 31].
 
I de profetiske beretninger, siger profeten, Allahs velsignelser og fred være med ham: ”O Asmaa! Når en kvinde får sin første menstruation, skal intet [ af hendes krop] vises frem undtagen dette og dette; og han pegede på sit ansigt og hænder.1 
Dette er hvad den muslimske fælleskab er i konsensus om, helt fra de tidligste generationer og deres efterfølgere. Det er nødvendigvis kendt af alle muslimer, at det er en obligatorisk del i deres religion. Det skal ligeledes bemærkes, at tørklædet (al-hijaab) ikke anses som et symbol, der har til hensigt at adskille muslimerne fra andre. Det er obligatorisk del af religionen.  
På dansk af oversættelsesgruppen – Fatwa fra Dar-alifta.org
 
  • Abu Dawud, al-sunan.


Sammenblanding af mænd og kvinder

Sammenblanding af Mænd og kvinder i uddannelsesinstitutioner
  
Spørgsmål 
Jeg søger en juridisk afgørelse (fatwaa) vedr. den sammenblanding, der finder sted mellem kønnene i uddannelsesinstitutioner, med fokus på at der kan opstå venskab på tværs af kønnene, udover at de blot er klassekammerater.
 
Svar 
Af Dr. Ali Goma Muhammad
 
Der er ingen indvendinger imod sammenblanding mellem mænd og kvinder i skoler, universiteter og andre institutioner forudsat:
  • Det ikke overskrider grænserne for anstændighed og normerne i Islam.
 
  • Kvinderne skal være ordentlig klædt på – deres kjoler skal hverken sidde stramt til kroppen eller være gennemsigtigt, og de skal dække kroppen. Kvinderne skal også sænke deres syn og holde sig væk fra at være alene med et medlem af det modsatte køn, uanset begrundelse. 
  • Begge køn er påkrævet at være opmærksom på Allahs forbud med hensyn til synet (sænkning af deres syn), hørelsen og følelserne. 
Allah siger: ”Sig til de troende mænd at sænke [noget] af deres syn og bevogte deres privatdele. Det er renere for dem. Sandelig, Allah har kendskab til det, som de foretager sig. [surat al-Nuur, ayah 30] 
 
Sammenblanding mellem kønnene er således forbudt, hvis hverken manden eller kvinden overholder de islamiske normer og anstændighed. Og ligeledes hvis deres sammenblanding tilskynder til lyster og fører til, at de ikke overholder, hvad Allah har gjort forbudt. 
 
På dansk af oversættelsesgruppen – Fatwa fra Dar-alifta.org 


Imamens undervisning af kvinder

Imamer der underviser kvinder i moskeer uden at have et forhæng eller lignende der adskiller dem. 
 
Spørgsmål 
Er det tilladt for kvinder at blive undervist i moskeen af en imam, uden der er noget, der adskiller dem? Nogle misbilliger dette, og mener det er forbudt. 
Svar: Dr. Ali Goma Mohammed
 
Muslimer, både før og nu, har fastholdt, at tilstedeværelsen af mænd og kvinder det samme sted ikke er forbudt i sig selv. Forbuddet gælder kun, hvis det foregår under omstændigheder, som går imod Den Islamiske Lov (Sharii´ah). F.eks. i tilfælde af kvinder, der viser (´awrah) [De dele af kroppen, som kvinder er blevet beordret at dække]. Eller hvis en mand og kvinde mødes for at udføre en forbudt/uanstændig handling. Eller hvis en mand og en kvinde kommer til at befinde sig i enerum, hvor andre ikke har adgang til dem. Derudover har de lærde forklaret, at forbuddet ikke er absolut, men at sammenblanding af køn bliver forbudt, hvis det involverer tæt kontakt eller berøring.
 
De ædle profetiske beretninger bekræfter dette ud fra følgende beviser. 
  • Sahl ibn Sa´d Al-Saa´dii, må Allah være tilfreds med ham, beretter: Abu Usayyid Al-Saa´idiy inviterede profeten, sallalaahu ´alayhi wa salam, og hans ledsagere til hans bryllup, og det var Abu Usayyids kone, der stod for madlavningen, og hun serverede selv maden for dem. (beretningen er overleveret som autentisk (sahih) i Muslim og i Bukhari. Bukhari har inkluderet denne beretning i kapitlet kaldet ”En kvinde der serverer mad til mænd til bryllup.) 
  • Al-Qurtubiy nævner i hans eksegese (tafsiir) ”Vores lærde er enige om, at det er tilladt for en brud at servicerer hendes mand og hans gæster til deres bryllup”. 
  • Ibn al-Batal har skrevet i hans kommentar til Bukhari ”dette indikerer, at en barriere, der adskiller mænd og kvinder i at være i samme lokale eller komme i direkte kontakt med hinanden, ikke er obligatorisk for de troende muslimske kvinder. Men er rettet specifikt mod profetens, Allahs velsignelser og fred være med ham, koner”. Hvilket fremgår ved Allahs ord i Hans Bog: ”Hvis I spørger dem [profetens koner] om noget, så spørg dem bag en barriere/et forhæng.” [surat al-Ahzaab, vers 53] 
  • Ibn Hajar skrev i Fath al-Baari [en udførlig fortolkningsværk af Sahiih al-Bukhaari]: ”beretningen indikerer, at det er tilladt for en brud at servicerer hendes mand og hans gæster til deres bryllup. Der er ingen tvivl om, at dette kun er tilladt, hvis der ikke er farer for, at nogen bliver fristet, og hvis kvinden dækker de dele af hendes krop, der skal tildækkes. Beretningen viser også, at det er tilladt for en mand at bede sin kone om dette.” 
  • Abu Hurairah, må Allah være tilfreds med ham, beretter historien om Abu Talha al-Ansari’s gavmildhed mod hans gæster og sagde: ”Da de ikke havde nok mad i huset, lod Abu Talha og hans kone som om de spiste, og resten at natten var de sultne.” Ibn abu al-Dunya har nævnt om gæstfrihed, at Anas, må Allah være tilfreds med ham, har berettet, at Abu Talha sagde til sin kone: ”Tag dette stykke brød og smuldr det med smør, og sig til tjeneren, at han skal slukke lyset.” Så lod de, som om de tyggede/smaskede, så deres gæster ville tro, at de spiste.” Den åbenlyse og ligetil forståelse af dette indikerer, at de sad samme sted, som deres gæster. Profeten, sallalaahu ´alayhi wa salam, sagde til Abu Talha ”Allah er tilfreds med, hvad I har gjort overfor jeres gæster til aften”, og et Koranvers blev åbenbaret til ære for dem på grund af denne episode: de ser det hellere gå til dem end til sig selv, også selvom de lider nød (surat al-Hashr, vers 9) 
  • Abu Juhaifah, må Allah være tilfreds med ham, sagde: “Profeten, sallalaahu ´alayhi wa salam, etablerede et bånd af broderskab mellem Salmaan og Abu al-Dardaa’. Engang, da Salman besøgte Abu al-Dardaa’, så han al-Dardaa’s mor [abu al-Dardaa’s kone] sjuskede klædt. Han sagde til hende: ‘Hvad sker der med dig?’ Hun sagde: ‘Din broder Abu al-Dardaa’ har intet verdslige behov. Efterfølgende kom abu al-Dardaa’ og tilberedte mad til ham….’” [beretningen er overleveret i det autentiske værk sahih al-Bukhari]. I en kommentar til beretningen i Fath al-Baari siger ibn Hajar: ”Denne beretning indeholder vigtig information, det er tilladt at tale med en fremmed kvinde [der ikke er din nære familie], og spørge til det, som har fællesinteresse.
 
Kvinder der modtager viden af mænd 
Det er tilladt for mænd at undervise kvinder i islam. Dette er bekræftet i beretningen overleveret af Abu Sa´iid al-Khudriy, må Allah være tilfreds med ham, Han beretter, at nogle kvinder kom til profeten, sallalaahu ´alayhi wa salam og sagde: ”Mændene har mere adgang til dig, end vi har, så udnævn en dag til os. Derefter lovede profeten, sallalaahu ´alayhi wa salam, dem en dag, hvor han ville lære dem om religionen. (Berettet som autentisk i sahih al-Bukhari og sahih Muslim). Al-Nisaa’i og Ibn Habbaan overleverer med en anden ordlyd Abu Hurairas beretning. Profeten, sallalaahu ´alahi wa salam, sagde til kvinderne: ”Vi vil mødes i det og dets hus.”
 
På profetens, sallalaahu ´alayhi wa salams, tid, deltog kvinderne i samfundet, mens de observerede islams tøjkodeks, regelsæt og opførsel. Nogle kvinder blandt ledsagerne havde endda ansvaret for (hisbah) (Regulering af økonomiske, handelsmæssige og
 
offentlige anliggender). Abu Balj Yahya ibn abu Saliim sagde: ”Jeg så Samraa’ Bint Nuhayk [En kvinde, der levede på profetens, sallalaahu ´alayhi wa salams, tid), som indhentede profeten, sallalaahu ´alayhi wa salam, mens hun bar en tung rustning og et tykt stof, der dækkede hendes ansigt og i hånden havde hun en pisk. Hun irettesatte folk, påbød det gode og forbød det onde”. (Berettet i Al-Tabarani i Al-Mu´jam Al-Kabiir fra en stærk kæde af overleveringer)
 
Baseret på overstående kan ingen benægte, at disse begivenheder er en del af den profetiske tradition (al-sunnah) og Islamisk historie. Desuden er det forbudt at lade skikke og traditioner fra et bestemt sted eller en bestemt tid komme før religionen. Islamisk Lov kommer før alt dette og ikke omvendt. Det er ikke tilladt for en person, der er ekstra forsigtig i religiøse henseender, at forpligte andre til det samme. Ligesom det heller ikke er tilladt at have fordomme mod andre eller at indskrænke og begrænse for dem, hvad Allah har ladet være nemt og stillet brede ramme for.
 
 
Afgørelsen
Det er tilladt for kvinder at modtage undervisning af imamer uden der er et forhæng eller andet der adskiller dem
 
Allah, Den Almægtige, ved bedst
 
På dansk af oversættelsesgruppen – Fatwa fra dar-alifta.org